Gemeente Nijkerk

Meer informatie over de cultuurmakelaar in de gemeente Nijkerk.

    • Gelderland

Cultuurmakelaar
Klik hier voor meer informatie over de cultuurmakelaar in de gemeente Wageningen.

Cultuurbeleid
De vitaliteit van de inwoners is een groot goed. Deze vitaliteit en de grote betrokkenheid  van alle partijen daarbij, worden binnen het thema Energiek ondersteund door verschillende focusambities. Zo wordt er in 2019 gezamenlijk gewerkt aan voorwaarden en condities voor meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de sportverenigingen. Ook worden inwoners en organisaties (via subsidies) ondersteund en gestimuleerd om lokaal activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. In 2019 wordt bezien welke doorontwikkeling in het subsidie- en tarievenbeleid moet plaatsvinden om dit verder te laten groeien. Nijkerk wil haar jeugd maximaal kansen bieden. Dat betekent zorgen voor goed leerlingenvervoer, actieve leerplichtambtenaren die tijdig signaleren en ondersteuning bieden en een goede afstemming met het passend onderwijs. Ook wordt er extra ingezet op de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat kunst en cultuur voor een vitale bevolking ook belangrijk is, start de gemeente o.a. met het versterken van de cultuurparticipatie en cultuureducatie.
Klik hier voor het coalitieakkoord van de gemeente Nijkerk.